پرستار و مراقبت

پرستار و مراقبت

06 آبان 1397

یکی از مهم ترین مراحل بهبود بیماران روند مراقببتی آنها می باشد که شامل کادری متخصص از پرستاران ،بهیاران و کمک بهیاران می باشد شرکت عرفان سلامت این امکان را در اختیار مشتریان خود قرار می دهد که مراقبت های مورد نیاز را بر اساس دستورات پزشک و خواست خود، در منزل با بهتیرن کیفیت تجربه نمایند.